MARTOY

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Yönetmeliğin Amacı:

Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve kapsamı dahilindeki bütün yeni araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tescilini, satışını ve hizmete girmesini kolaylaştırmak amacıyla, bunların onaylanmasına ilişkin idari düzenlemeler ve genel teknik şartlardan oluşan genel çerçeveyi ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tip onayı verilen araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış parça ve ekipmanların satışına ve hizmete sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Kapsamı:

a) Karayolunda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve bir veya birkaç aşamada imal edilmiş araçlar ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş sistemler, aksamlar ve ayrı teknik ünitelerin tip onayını,

b) (a) bendinde belirtilen araçların münferit onayını,

c) Bu Yönetmelik kapsamına giren araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış parça ve donanımları

kapsar.

Bu Yönetmelik, aşağıdaki araçların tip onayını veya münferit onayını kapsamaz.

a) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) ve (aa) bendinde  tanımlanan, tarım veya ormancılıkta kullanılan traktörler ve özel olarak bu traktörler tarafından çekilmek üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş römorklar,

b) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’ nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen dört tekerlekli motosikletler,

c) Paletli araçlar.

(4) 3/3/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uyulması şartı ile aşağıda belirtilen araçlar için bu Yönetmelikte tanımlanan tip onayı veya münferit onay isteğe bağlıdır.

a) Şantiyelerde, taş ocaklarında, limanlarda veya havaalanı tesislerinde kullanılmak üzere  tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar,

b) Silahlı kuvvetler, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini sağlamakla sorumlu birimlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş araçlar,

c) İş makineleri.

(5) Aşağıda belirtilen araçlara ilişkin münferit onay alma işlemi isteğe bağlıdır.

a) Münhasıran karayollarında yarışmak üzere tasarlanmış araçlar,

b) İmalatçının sorumluluğu altında özel bir deney programını yerine getirmek amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş olması koşuluyla karayolunda kullanılan araç prototipleri.

(6) Bu Yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde, araçların yapıları ve işleyişiyle ilgili özel teknik şartlar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV’te ayrıntılı listesi verilen düzenleyici mevzuat kapsamında yer alır.